Όροι και Πλαίσιο Συμμετοχής BOC hackathon

Eισαγωγή

H εταιρία Crowdpolicy IKE διοργανώνει τη δράση καινοτομίας crowdhackathon σε τομείς ενδιαφέροντος της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας για λογαριασμό δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και νομικών προσώπων ή με δική της πρωτοβουλία. O στόχος των hackathons είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων και κινητοποιούν το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

Το Crowdhackathon διέπεται από τους παρόντες όρους.

Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν υποβάλλετε τη συμμετοχή σας.

Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του crowdhackathon, θα λάβετε σχετική ενημέρωση από τον διοργανωτή για την αδυναμία συμμετοχής σας στον μαραθώνιο.

Τρόπος Συμμετοχής και Συμμετέχοντες στα Crowdhackathon

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες συμμετεχόντων σε ένα crowdhackathon καθώς και ο ρόλος τους :

Διοργανώτρια (Οργανωτική επιτροπή – Ομάδα Διοργάνωσης)

 • Φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του crowdhackathon.
 • Συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων.
 • Συστήνει τις υπόλοιπες επιτροπές και ανακοινώνει το κάλεσμα σε ομάδες συμμετεχόντων.

Ομάδες που διαγωνίζονται ή ομάδα έργου (Project team)

 • Η σύσταση ως ομάδα δηλώνεται πριν την έναρξη του crowdhackathon έως και τις πρώτες ώρες διεξαγωγής.
 • Οι ομάδες συμμετέχουν υλοποιώντας εφαρμογές και λειτουργικά πρότυπα (prototypes) , designs κλπ τα οποία είναι σχετικά με τους στόχους και την θεματική ενότητα του crowdhackathon.
 • Οι ομάδες δύνανται να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του crowdhackathon (ανάλογα με το είδος του crowdhackathon).

Παρατηρητές – επισκέπτες

 • Αφορά σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να παρακολουθήσει το crowdhackathon συνολικά ή ένα μέρος της διαδικασίας (π.χ έναρξη ή λήξη).
 • Συμμετέχουν ΜΟΝΟ στις πρώτες ώρες του προγράμματος όπου γίνονται οι εισαγωγικές παρουσιάσεις και στο τέλος της διαδικασίας του crowdhackathon (βράβευση και πάρτυ) εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Crowdpolicy.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και στην διαδικασία του mentoring.

 

Κριτική επιτροπή

 • Επιλέγεται από τους διοργανωτές.
 • Στην κριτική επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων ενός crowdhackathon, κατόπιν έγκρισης από τους διοργανωτές.
 • Ειναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το Crowdhackathon.
 • Εξειδικεύουν αν χρειαστεί τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αναφέρονται πιο κάτω.
 • Αξιολογούν με βάση ειδική ηλεκτρονική φόρμα κάθε υλοποίηση συμμετέχοντα.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Μέντορες

 • Ειναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το Crowdhackathon.
 • Καθοδηγούν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά.
 • Η επιλογή μεντόρων για τις ομάδες οριστικοποιείται στην έναρξη του crowdhackathon.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Επιτροπή προδιαγραφών

 • Ειναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το Crowdhackathon.
 • Συλλέγει τα σχόλια των προδιαγραφών που σχετίζονται με μια θεματική ενότητα ή στόχο του Crowdhackathon.
 • Συντάσσει τις τελικές προδιαγραφές & στόχους των εφαρμογών που αναμένεται να υλοποιηθούν
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Χορηγοί

 • Είναι νομικά πρόσωπα που υποστηρίζουν με χρηματικά έπαθλα τη βράβευση των καλύτερων εφαρμογών.
 • Μπορούν να υποστηρίζουν σε είδος (συμβουλευτικές υπηρεσίες) ή υλικά.
 • Καλύπτουν έξοδα της διοργάνωσης όπως φαγητό, αναψυκτικά, δαπάνες αιθουσών και χώρων
 • Παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό του Crowdhackathon.
 • Το λογότυπο τους και η ιδιότητα ως υποστηρικτή εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο Crowdhackathon καθώς και σε κάθε ενημερωτική ενέργεις της διοργανώτριας ή τρίτων και ΜΜΕ.

To είδος και η δομή των χορηγιών, η ύπαρξη ή λειτουργία των παραπάνω κατηγοριών εμπλεκομένων σε κατηγορίες διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή. Η Διοργανώτρια έχει τη διακριτική ευχέρεια να οργανώσει να ανακοινώνει πρόσθετη δυνατότητα χορηγιών από το κοινό (crowdfunding – donors).

Υποστηρικτές

 • Είναι νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχές και τους στόχους των crowdhackathon. Το μέγεθος η δραστηριότητά τους σχετίζεται με την υλοποίηση δράσεων, παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών και έργων τα οποία απευθύνονται σε ενα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.
 • Προτείνουν εφόσον ζητηθεί μέντορες ή μέλη των πιο πάνω επιτροπών.
 • Μπορούν να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία το ενδιαφέρον τους να είναι υποστηρικτές. Μπορούν να το κάνουν επιπλέον μέσα από στην σελίδα crowdhackathon.com.
 • Έχουν ρόλο “data – api provider”. Διαθέτουν δηλαδή εφόσον είναι εφικτό χρήσιμα δεδομένα (data sets) ή/και APIs προκειμένου να υποστηρίξουν το #crowdhackathon ανάλογα με το θέμα του
 • Υποστηρίζουν τη διάδοση των crowdhackathon σε δίκτυα τους και σε τοπικά ή εθνικά ΜΜΕ. Αξιοποιούν και διαδίδουν σχετικό ενημερωτικό υλικό που παρέχεται μέσα από το δικτυακό τόπο crowdhackathon.com. Η διάδοση με πρωτοβουλία τους γίνεται σε ηλεκτρονικά μέσα που ήδη διαθέτουν, σε ΜΜΕ καθώς και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (π.χ facebook, twitter) χρησιμοποιώντας τα hashtags #crowdhackathon καθώς και το συγκεκριμένο/α hashtag ανάλογα με το αντικείμενο του εκάστοτε crowdhackathon.
 • Αναφέρονται ως υποστηρικτές σε δελτία τύπου και κάθε είδος ενημερωτικού υλικού – ηλεκτρονικού ή φυσικού που διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.
 • Το λογότυπο τους και η ιδιότητα ως υποστηρικτή εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο crowdhackathon καθώς και σε κάθε ενημερωτική ενέργεια της διοργανώτριας ή τρίτων και ΜΜΕ.
 • Η εμφάνιση ή επιλογή της εμφάνισης των υποστηρικτών στο δικτυακό τόπο και σε δελτία τύπου ή κάθε φύσης ενημερωτικό υλικό που διαδίδεται και αναπαράγεται από ηλεκτρονικά μέσα αποτελεί επιλογή της οργανωτικής επιτροπής.

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζόμενων

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο crowdhackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω (κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού) και άτομα ηλικίας κάτω από 18 με έγκριση κηδεμόνα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας.  Η διοργανώτρια έρχεται σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον διαγωνιζόμενο με την ομάδα και στην συνέχεια αποτέλετε το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης προς συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες.
 2. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής ούτε να είναι φοιτητές δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής που σχετίζεται με το αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους ανεξαρτήτως έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο ενός Crowdhackathon.
 3. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής ούτε να είναι φοιτητές δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής που σχετίζεται με το αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους ανεξαρτήτως εάν έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο ενός Crowdhackathon.
 4. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 5. Η συμμετοχή στο Crowdhackathon συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 6. Η συμμετοχή στο CrowdHackathon και πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην σελίδα του CrowdHackathon.com.
 7. Η υποβολή προτάσεων πριν και κράτα τη διεξαγωγή του εκάστοτε Crowdhackathon και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 8. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της. Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση εκάστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 10. Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του crowdhackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 11. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 12. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
 13. Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

Αποκλεισμός διαγωνιζόμενων

Από το BOC hackathon αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Οι εργαζόμενοι ή εταίροι της Διοργανώτριας
 • Φυσικά πρόσωπα μικρότερα των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού χωρίς έγκριση κηδεμόνα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας.
 • Πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας

Eπιπλέον:

 • Αποκλείεται η συμμετοχή με υλοποίηση που σχετίζεται με επιστημονική έρευνα, μελέτη ή εργασία που έχει υποβληθεί από τον ίδιο το συμμετέχοντα ή τρίτο πρόσωπο στα πλαίσια φοίτησης πανεπιστημιακού προγράμματος του ίδιου του υποβάλλοντος) ή τρίτου προσώπου (ιδιωτικής ή δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής ή Τεχνολογικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δημοσίου ή ιδιωτικού ΙΕΚ ή οποιοδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού Οργανισμού, Φορέα ή Ινστιτούτου)
 • Αποκλείεται η συμμετοχή συμμετέχοντος με υλοποίηση ή περιεχόμενο που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κτλ).
 • Αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό συμμετέχοντος που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε όρο από τους παρόντες ή έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας.

Αντικείμενο και Θέμα ενός Crowdhackathon

To αντικείμενο κάθε Crowdhackathon ανακοινώνεται στη σελίδα crowdhackathon.com. Οι τελικές προδιαγραφές ανακοινώνονται μετά από δημόσια διαβούλευση η οποία διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η επιτροπή προδιαγραφών είναι αρμόδια για την τελική επιλογή και σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών ενός crowdhackathon.

Δήλωση θέματος εφαρμογής και περιγραφή

Ανάλογα με το είδος του εκάστοτε crowdhackathon δύναται να ζητείται υποχρεωτικά στο συμμετέχοντα η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα.

Ο διοργανωτής δύναται να αλλάζει ή τροποποιεί τον εν λόγω πίνακα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός Crowdhackathon.

Η εν λόγω φόρμα δύναται να συμπληρώνεται πριν ή μετά από τη διεξαγωγή ενός Crowdhackathon.

 ΠΕΔΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Τίτλος                                  
 Περιγραφή εφαρμογής                  Σύντομη περιγραφή
 Κοινό στόχος
 Crowdhackathon –
Κάλυψη προδιαγραφών                
 Ποια είναι τα σύνολα ή το μέρος των προτεινόμενων προδιαγραφών που θα καλύψει η υλοποίηση
 Δεδομένα  – Ποια δεδομένα (datasets) χρειάζονται για την υλοποίηση της πρότασης- Ποια δεδομένα θα       αξιοποιηθούν τελικά
 Αpis  – Ποια ΑPIs χρειάζονται για την υλοποίηση της πρότασης- Ποια APIs θα αξιοποιηθούν τελικά
 Σύνδεσμοι  Σύνδεσμοι datasets / apis
 Προϋποθέσεις  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του prototype για την παραγωγική χρήση ή επέκτασης χρήσης της   εφαρμογής του
 Τεχνολογία  Σε ποια τεχνολογία βασίζεται η υλοποίηση του prototype . Ποια opensource πακέτα λογισμικού αξιοποιεί

 

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Η κριτική επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση εφαρμογές και υλοποιήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Tα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης εξειδικεύεται στον σχετικό οδηγό του εκάστοτε crowdhackathon που αποστέλετε απο την διοργανώτρια.

APIs, υπηρεσίες και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων, APIs, και εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα. Επιπλέον οι χορηγοί δύναται να προσφέρουν τεχνολογικές πλατφόρμες ή APIs για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη παρέχουν.

Κυριότητα των εφαρμογών

Όλες οι ομάδες ή μεμονωμένα πρόσωπα διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του crowdhackathon.

Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζουν κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).

To σύνολο των εφαρμογών και επιμέρους στοιχείων όπως κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του crowdhackathon θα ειναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα με την ανοικτή άδεια (CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el ή άλλες αντίστοιχες ανοικτές άδειες π.χ Apache licence, SD 3-Clause «New» or «Revised» license (BSD-3-Clause), BSD 2-Clause «Simplified» or «FreeBSD» license (BSD-2-Clause), και η Common Development and Distribution License (CDDL-1.0) και τέλος η MIT license (MIT) κλπ

Ολες οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του crowdhackathon μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παραπάνω άδειας.

Προσωπικά δεδομένα και Πνευματικά δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος στο Crowdhackathon των Διοργανωτών υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η συμμετοχή στο Crowdhackathon συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης /περιγραφικής παραγράφου ή βιογραφικού του.

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων όπως στοιχεία επικοινωνίας, ταυτοποίησης και βιογραφικό προκριθέντων ή μη, τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την αποστολή ή επικοινωνία ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορά δράσεις της Crowdpolicy και μαραθώνιους καινοτομίας Crowdhackathon μέσω:
  • — e–mail
  • –τηλεφώνου
  • –SMS
  • –Ταχυδρομείου

Επιπλέον για:

 • τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών με σκοπό τη διαρκή βελτίωση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας / Διοργάνωσης.
 • την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και ενημέρωσης
 • για στατιστικούς σκοπούς.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας ([email protected]) να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής από συστήματα εγγραφών της Crowdpolicy, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την παραπάνω επεξεργασία.

To Crowdhackathon είναι μια ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία καινοτομίας. Όλοι οι Συμμετέχοντες (μέντορες, επισκέπτες, μέλη ομάδων, στελέχη συνεργαζόμενων φορέων κλπ) δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα ή άλλου συμμετέχοντα, οι ίδιοι και οι προτάσεις τους , με οποιονδήποτε τρόπο από το Διοργανωτή ή άλλον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Crowdhackathon ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων ή πλατφορμών κοινωνικών μέσων της διοργανώτριας ή τρίτων π.χ facebook.com, twitter, instagram κλπ.

To σύνολο των εφαρμογών και επιμέρους στοιχείων όπως κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του crowdhackathon θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα με την ανοικτή άδεια (CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el ή άλλες αντίστοιχες ανοικτές άδειες π.χ Apache licence, SD 3-Clause «New» or «Revised» license (BSD-3-Clause), BSD 2-Clause «Simplified» or «FreeBSD» license (BSD-2-Clause), και η Common Development and Distribution License (CDDL-1.0) και τέλος η MIT license (MIT) κλπ.

Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

O εκπρόσωπος της Ομάδας δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση εκάστου εκ των μελών της ομάδας του για να παράσχει στους Διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Crowdhackathon κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

H Διοργανώτρια δηλώνει ότι δεν δύναται να ελέγξει τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, η Διοργανώτρια δύναται είτε να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου) είτε να ανακαλέσει την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ως νικητή και να αιτηθεί από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του βραβείου καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στην ίδια την Διοργανώτρια.

Alcohol

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα σερβίρεται αλκοόλ ούτε θα επιτρέπεται η κατανάλωσή του. Οι διοργανωτές θα φροντίσουν για ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Κώδικας συμπεριφοράς σε ένα Crowdhackathon

Συστάσεις πρους τους συμμετέχοντες :

 • Να είστε αξιοπρεπείς: Να είστε ευγενικοί με τους άλλους. Μην προσβάλλετε ή υποβιβάζετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Φερθείτε επαγγελματικά. Να θυμάστε ότι η παρενόχληση και ρατσιστικά, σεξιστικά ή υποτιμητικά αστεία δεν είναι κατάλληλα για αυτή την εκδήλωση.
 • Να είστε ανεκτικοί: Καλωσορίζουμε συμμετέχοντες διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς και με διαφορετικό τεχνολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας για καινοτομία, συνεργασία και συμμετοχικότητα της κοινότητας των δημιουργών λογισμικού.
 • Να είστε ευχάριστοι και να διασκεδάσετε: Προγραμματίστε, γνωρίστε νέους ανθρώπους, γίνετε δημιουργικοί και γενικά περάστε καλά. Το να κάνετε κάτι σημαντικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλεί άγχος, αλλά σας προτρέπουμε να κάνετε συχνά διαλείμματα ώστε να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε την εκδήλωση.
 • Είναι στη διακριτή ευχέρεια των διοργανωτών να αποβάλλουν από το διαγωνισμό τους συμμετέχοντες που παραβιάζουν τους παραπάνω κανόνες. Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια που καταβάλλετε ώστε το crowdhackathon να είναι ένα φιλόξενο και φιλικό γεγονός για όλους.

Εφόδια & εξοπλισμός

Προτάσεις πρους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τις ομάδες / πρόσωπα που θα διαγωνιστούν :

 • Nα φοράνε άνετα ρούχα
 • Να έχουν μαζί τους Laptop, φορτιστές, πολύπριζα
 • Πριν το Crowdhackathon , να γίνει προεργασία π.χ για παράδειγμα ιδέες εφαρμογών και κάνοντας σχετικά σχέδια με τη μορφή wireframes.
 • Να ενημερώνονται από το δικτυακό τόπο του εκάστοτε Crowdhackathon
 • Nα αναζητήσουν ανοικτά δεδομένα και διεπαφές (apis , web services) που μπορούν να αξιοποιηθούν

Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συσκευών εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

Λοιποί Όροι

 • Η συμμετοχή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής τους στο σύστημά της.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και αναιτιολογήτως τους όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων.
 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ” ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.