Θεματικές Ενότητες

Έχοντας μία ευρύτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για το Διαγωνισμό, οι θεματικές ενότητες –στις οποίες μπορεί να ενταχθεί κάθε πρόταση– χωρίζονται, όχι στη βάση της ερευνητικής περιοχής, αλλά στη βάση του πεδίου εφαρμογής τους στις επιχειρήσεις. Έτσι, ορίζονται οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

α. Τακτικό Επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό, ουσιαστικά, σχεδιάζονται και εκτελούνται τακτικές στρατιωτικές ενέργειες, προς επίτευξη στρατιωτικών αντικειμενικών σκοπών, από τακτικούς Σχηματισμούς, Συγκροτήματα και Μονάδες. Δηλαδή λαμβάνουν χώρα ο αγώνας και οι εμπλοκές μεταξύ των αντιτιθεμένων δυνάμεων που απαρτίζουν μια ευρεία επιχείρηση. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται προτάσεις καινοτομίας, οι οποίες στοχεύουν σε επίπεδο μονάδας ή συστήματος, όπως π.χ. σύστημα βελτιστοποίησης βολής ενός βλήματος, μέθοδος παρακολούθησης βλαβών σε ένα πλοίο, αντίμετρα ιπτάμενων μέσων, μέθοδοι παρακολούθησης/ασφάλειας μονάδας, μέθοδος παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού κατά τη μάχη, κτλ.

β. Επιχειρησιακό Επίπεδο. Το επιχειρησιακό επίπεδο είναι το επίπεδο πολέμου στο οποίο σχεδιάζονται οι ευρείες επιχειρήσεις (συνδυάζοντας περισσότερες της μίας στρατιωτικές ενέργειες). Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται προτάσεις καινοτομίας που αφορούν τη σχεδίαση, οργάνωση, ενοποίηση και διεξαγωγή επιχειρήσεων, π.χ. σύστημα ανίχνευσης Υ/Β, λογισμικό κρυπτογράφησης επικοινωνιών, λογισμικό για διεξαγωγή κυβερνοπολέμου, μέθοδος διαχείρισης απωλειών υγείας, σύστημα επιτήρησης θαλάσσιας περιοχής, λογισμικό εφαρμογής θεωρίας παιγνίων, κτλ.

γ. Στρατηγικό Επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό διαμορφώνεται η στρατιωτική στρατηγική που είναι συστατικό της υψηλής στρατηγικής. Διαμορφώνεται δηλαδή ο τρόπος της ανάπτυξης και της εμπλοκής των ΕΔ προκειμένου να επιτευχθούν οι  Εθνικοί αντικειμενικοί σκοποί. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται προτάσεις καινοτομίας που αφορούν την προετοιμασία και τον σχεδιασμό επιχειρήσεων, π.χ. σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σύστημα παρακολούθησης μεταναστευτικών ροών, λογισμικό λήψης αποφάσεων, κτλ.

Στις παραπάνω θεματικές ενότητες, οι προτάσεις μπορεί να αφορούν τόσο το φυσικό επιχειρησιακό πεδίο (physical domain), το οποίο συνίσταται από το περιβάλλον, τα μέσα, τα φυσικά αντικείμενα, τις φυσικές δράσεις και τα αποτελέσματα στην περιοχή των επιχειρήσεων (ξηρά, θάλασσα, αέρας και διάστημα), όσο και τον κυβερνοχώρο (cybernetic domain), ο οποίος περιλαμβάνει τα συστήματα Διοικήσεως και Ελέγχου στην περιοχή των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να διανέμουν πληροφορίες, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρες αποφάσεις, καθώς επίσης και να διευθύνουν και να ελέγχουν τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που διεξάγονται εντός του κυβερνοχώρου εστιάζονται στην απαγόρευση, στη διακοπή ή καθυστέρηση συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών από τον αντίπαλο, στην επίτευξη παραπλάνησης και στην προσβολή των μέσων διοικήσεως και ελέγχου του αντιπάλου.

Κάθε πρόταση καινοτομίας ανά θεματική ενότητα, δύναται να ενταχθεί στις κάτωθι κατηγορίες ενδιαφέροντος:

α. Τηλεπικοινωνίες 

β. Ασφάλεια σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο

γ. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Software Development)

δ. Ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνικού εξοπλισμού (Hardware Development)

ε. Αμυντικά Συστήματα. 

Οι παραπάνω κατηγορίες ενδιαφέροντος και θεματικές ενότητες μπορούν να αναφέρονται στους τομείς της ξηράς, της θάλασσας, του αέρα και του διαστήματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά.