Πρόγραμμα – Bochackathon 4

Πρόγραμμα

Ημέρα Πρώτη

10-11

τεστ

Μέρα Δεύτερη

10-11

καφές